0   ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 
0)) { $start_path = $parentID; } else { if ($parentID > 0) $start_path .= "_" . $parentID; } if ($parentID != 0) { $returnval .= "
  "; } else { $returnval .= "
  "; $returnval .= "
   "; } $categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, cd.categories_name, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '".$parentID."' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id='" . (int)$languageID ."' order by sort_order, cd.categories_name"); while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) { if ($start_path == "") { $grouppath = $categories['categories_id']; } else { $grouppath = $start_path . "_" . $categories['categories_id']; } $cPath_new = 'cPath=' . $grouppath; $categories_string = tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new); $returnval .= "
  • ".$categories['categories_name'].""; if ( tep_has_category_subcategories($categories['categories_id'] ) ) { $returnval .= PrintSubMenus( $categories['categories_id'], $languageID, $start_path ); } $returnval .= "
  • "; } $returnval .= "
  "; if ($parentID == 0) $returnval .= "
  "; return $returnval; } ?>

ΠΡΟΪΟΝΤΑ